§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przesyłania tekstów w związku z akcją „Prześlij nam swój list” (zwanego w dalszej części akcją).
2. Organizatorem akcji jest DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy XII wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS; 0000539068; adres siedziby: 35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 6; NIP: 813-370-04-85 (zwana dalej Organizatorem).
3. Akcja przeprowadzona będzie do odwołania przez Organizatora, na łamach wydawanych przez Organizatora magazynów DOBRA MAMA oraz ABC DOBREJ MAMY, a także na stronach internetowych www.dobra-mama.pl i www.abcdobrejmamy.pl

§ 2 [Postanowienia Ogólne]

1. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem akcji staje się osoba, która w trakcie jej trwania prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl lub www.abcdobrejmamy.pl, a także za pomocą aplikacji dostępnej na tych stronach prześle Organizatorowi tekst.
3. Za prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy uznany zostanie ten formularz, który zawiera zgodne z prawdą informacje o Uczestniku akcji, w tym jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika akcji danych osobowych – w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie – dla celów związanych z przeprowadzeniem akcji, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.
4. W akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu akcji oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.
5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z:

a) zaakceptowaniem przez Uczestnika akcji postanowień przedmiotowego Regulaminu;
b) oświadczeniem przez Uczestnika akcji, że przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do przesłanych tekstów i innych załączanych przez niego materiałów, tj. wyłączne prawo do korzystania z przesłanych tekstów, zdjęć itp. i rozporządzania tymi materiałami na wszystkich polach eksploatacji, jak również, że nie udzielił licencji wyłącznej uprawniającej inny podmiot, któremu udzielona została taka licencja, do wyłącznego korzystania z tekstów i innych przesłanych materiałów na którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w pkt. c);
c) udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika akcji nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych tekstów i innych materiałów na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

– utrwalania;

– korzystania;

– zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;

– wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;

– wprowadzenia do pamięci komputera;

– publikacji w tytułach Organizatora;

– publikacji na stronach internetowych Organizatora;

d) przyznaniem Organizatorowi prawa do udzielenia osobom trzecim dalszej licencji do korzystania z przesłanych tekstów i innych materiałów w zakresie uzyskanej licencji;
e) oświadczeniem przez Uczestnika akcji, że przesłane teksty i inne materiały nie stanowią opracowania cudzego utworu, w szczególności nie są przeróbką, są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz że nie naruszają praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim;
f) wyrażeniem przez Uczestnika akcji zgody na publikację na łamach tytułów i stron internetowych Organizatora tekstów oraz innych materiałów nadesłanych przez Uczestnika akcji oraz zgody na publikację jego imienia i nazwiska lub pseudonimu w razie wyróżnienia tekstu Uczestnika;
g) oświadczeniem, że Uczestnik akcji ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, w szczególności:

  • za poniesione przez Organizatora szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przesłanych tekstów i innych materiałów przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Uczestnikiem akcji także osobie trzeciej, albo że Uczestnik akcji udzielił osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej tę osobę do wyłącznego korzystania z tekstów i innych materiałów na którymkolwiek z pól eksploatacji wymienionych w pkt. c)

  • w przypadku dochodzenia przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone, od Organizatora lub od osoby upoważnionej przez Organizatora do korzystania z tekstów i innych materiałów w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych tekstów i innych materiałów, Uczestnik akcji ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów Organizatora, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, z zastrzeżeniem, że Uczestnik akcji zobowiązany jest do przystąpienia w charakterze interwenienta ubocznego do sprawy wszczętej przeciwko Organizatorowi z powództwa osoby trzeciej, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych tekstów i innych materiałów, a w razie wyrażenia przez strony postępowania zgody do wejścia w miejsce strony, do której przystąpi;

h) wyrażeniem przez Uczestnika akcji zgody na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);
i) wyrażeniem przez Uczestnika akcji, w przypadku otrzymania wyróżnienia, zgody na opublikowanie przez Organizatora na stronach internetowych oraz w tytułach Organizatora podpisu Uczestnika akcji oraz nagrodzonych tekstów i innych materiałów.

§ 3 [Zasady akcji]

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w akcji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dobra-mama.pl lub www.abcdobrejmamy.pl oraz przesłanie do Organizatora za pomocą aplikacji dostępnej na tych stronach tekstów i innych materiałów.
2. Teksty i inne materiały mogą być przesyłane do odwołania akcji przez Organizatora.
3. Organizator wykluczy od udziału w akcji osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podania wymagano przy uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania przesłanych przez Uczestnika akcji tekstów i innych materiałów w sytuacji, gdy przesłane materiały nie będą związane z tematem.
5. W czasie wyznaczonym przez Organizatora, powołana przez Organizatora Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni najciekawsze teksty, spośród których wybrany zostanie tekst miesiąca.
6. O wynikach akcji autor wyróżnionego tekstu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mailowej.
7. W wydaniu magazynu DOBRA MAMA lub ABC DOBREJ MAMY Organizator opublikuje wyróżniony tekst miesiąca i inne materiały, a także imię i nazwisko lub pseudonim autora.
8. W ramach prowadzonej akcji autor wyróżnionego tekstu miesiąca otrzyma od Organizatora upominek.
9. Autor wyróżnionego tekstu nie jest uprawniony ani do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany upominek, ani do jego zamiany na inny.
10. Autor wyróżnionego tekstu nie może przenieść na osobę trzecią przysługującego mu prawa do upominku.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość autora wyróżnionego tekstu w przypadku osobistego odbioru upominku.

§ 4 [Dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Dobry Dom sp. z o.o. sp. k., ul. Wrzesława Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji odpowiedzi na zapytanie oraz dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Uczestnik ma również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
5. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne.
7. Dane Uczestnika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia korespondencji związanej z zapytaniem natomiast w przypadku zawarcia umowy przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
8. Dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: firma informatyczna, dostawca poczty elektronicznej.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§ 5 [Postanowienia końcowe]

1.Przedmiotowy Regulamin jest jawny.
2. Przedmiotowy Regulamin dostępny jest w zakładzie głównym Organizatora (35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 6) oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).