Na stronie dobra-mama.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Regulamin

Regulamin konkursu „Pierwsze chwile z moim dzieckiem”

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego Konkursu „Pierwsze chwile z moim dzieckiem” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 12662 R; adres zakładu głównego: 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10; NIP: 813-370-04-85 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od dnia 18.07.2017r. do dnia 01.08.2017. r. na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

§ 2
[Postanowienia Ogólne]

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Konkursie mogą brać udział również osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, który w trakcie trwania Konkursu prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl prześle Organizatorowi wypowiedź na temat: chcecie podzielić się swoimi historiami, przemyśleniami, doświadczeniami z pierwszych dni ze swoim maluszkiem, macie jakieś śmieszne historie związane z podróżą na porodówkę?

4. Za prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy uznany zostanie formularz, który zawiera zgodne z prawdą informacje o Uczestniku Konkursu, w tym jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych – w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie – dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.

6. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z:

a) zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu postanowień przedmiotowego Regulaminu;

b) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego danych osobowych, w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych;

c) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu do wiadomości, że administratorem danych osobowych, na których przetwarzanie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, jest Organizator, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, jak również, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania;

d) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do przesłanych odpowiedzi, tj. wyłączne prawo do korzystania z przesłanych odpowiedzi i rozporządzania tymi odpowiedziami na wszystkich polach eksploatacji, jak również, że nie udzielił licencji wyłącznej uprawniającej podmiot, któremu udzielona została licencja, do wyłącznego korzystania z odpowiedzi na którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w pkt. e);

e) udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych odpowiedzi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

– utrwalania;
– zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
– wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
– wprowadzenia do pamięci komputera;
– publikacji w tytułach Organizatora, w szczególności w magazynie DOBRA MAMA;
– publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności na stronie internetowej www.dobra-mama.pl;

f) przyznaniem Organizatorowi prawa do upoważnienia osób trzecich do korzystania z przesłanych odpowiedzi w zakresie uzyskanej licencji;

g) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przesłane odpowiedzi nie stanowią opracowania cudzego utworu, w szczególności nie są przeróbką, są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz że nie naruszają praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim;

h) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na publikację na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl odpowiedzi nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu;

i) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu nie będzie występował wobec Organizatora z żadnymi roszczeniami z tytułu udzielenia zgody na publikacje na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl odpowiedzi nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu;

j) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, w szczególności:

– za poniesione przez Organizatora szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przesłanych odpowiedzi przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Uczestnikiem Konkursu także osobie trzeciej, albo że Uczestnik Konkursu udzielił osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej tę osobę do wyłącznego korzystania z Utworu na którymkolwiek z pól eksploatacji wymienionych w pkt. e)

– w przypadku dochodzenia przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone, od Organizatora lub od osoby upoważnionej przez Organizatora do korzystania z odpowiedzi w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zgłoszeń, Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów Organizatora, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, z zastrzeżeniem, że Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przystąpienia w charakterze interwenienta ubocznego do sprawy wszczętej przeciwko Organizatorowi z powództwa osoby trzeciej, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych odpowiedzi, a w razie wyrażenia przez strony postępowania zgody do wejścia w miejsce strony, do której przystąpi;

k) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);

l) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu, w przypadku otrzymania nagrody, zgody na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej www.dobra-mama.pl lub w tytułach Organizatora, w szczególności w magazynie DOBRA MAMA danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz nagrodzonych odpowiedzi.

7. Administratorami danych osobowych Uczestników są Organizator oraz Sponsorzy Konkursu.

§ 3
[Zasady Konkursu]

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz przesłanie do Organizatora za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl

2. Odpowiedzi mogą być przesyłane w terminie do dn.01.08.2017 r. Termin, o którym mowa w zd. 1, zostanie dochowany, jeśli przed jego upływem Uczestnik Konkursu wyśle 1 wypowiedź poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

3. Organizator wykluczy od udziału w Konkursie osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podania wymagano przy uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

4. W terminie 04.08.2017powołana przez Organizatora Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni zwycięzców Konkursu.

6. Organizator zastrzega, że w tym terminie przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę odpowiedzi nadesłane przez Uczestników Konkursu począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia poprzedzającego termin, w którym Komisja będzie wyłaniała zwycięzcę Konkursu.

7. Decydującym kryterium branym pod uwagę przez Komisję przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu będą każdorazowo odpowiedzi na pytania konkursowe Uczestnika Konkursu. Organizator podkreśla, że nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych odpowiedzi.

8. Poza wyłonieniem zwycięzców Konkursu Komisja, o której mowa w ust. 6, będzie w szczególności:

a) dbała o zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim osobom, które dokonały czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu;

b) zabezpieczała zgodność przebiegu wydawania nagród z Regulaminem Konkursu.

9. W terminie czternastu dni roboczych od zakończenia Konkursu wyniki, w szczególności imię zwycięzcy Konkursu oraz nagrodzone przez Komisję odpowiedzi, ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

10. O wynikach Konkursu zwycięzcy powiadomieni zostaną również telefonicznie lub w drodze korespondencji e-mailowej.

§ 4
[Nagrody]

1. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, otrzymają jeden z trzech „zestawów niespodzianek”, według uznania Komisji.

2. Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu dodatkowe nagrody pieniężne stanowiące 11,11% wartości otrzymywanych przez zwycięzców Konkursu nagród. Nagrody pieniężne, o których mowa w zd. 1, nie będą wypłacane zwycięzcom konkursu, lecz pobrane zostaną jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3. Nagrody pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do postanowień ust. 2, zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, chyba że zwycięzca Konkursu poinformuje Organizatora o zamiarze osobistego odbioru nagrody, przy czym wydanie nagrody nie może nastąpić przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie, potrącenie i wpłacenie do właściwego Urzędu Skarbowego podatku należnego z tytułu nagród otrzymanych przez zwycięzców Konkursu.

5. W przypadku zmiany dostawców nagród Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody jej ekwiwalentem o możliwie zbliżonych parametrach.

6. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni ani do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane nagrody, ani do zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.

7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść na osobę trzecią przysługującego im prawa do nagrody.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zwycięzców Konkursu w przypadku osobistego odbioru nagród.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich, w szczególności za niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie nagród.

§ 5
[Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu.

2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesyłką listową poleconą na adres zakładu głównego Organizatora, tj. 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Decyzje podjęte przez Organizatora w wyniku rozpatrzenia reklamacji są decyzjami ostatecznymi.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. Przedmiotowy Regulamin jest jawny.

2. Przedmiotowy Regulamin dostępny jest w zakładzie głównym Organizatora (35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10) oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. Wszelkie spory powstałe na tle wzajemnych zobowiązań Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając blokadę reklam.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock