Na stronie dobra-mama.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców to pierwszy konkretny krok, którego celem jest poprawienie sytuacji rodziny w kryzysie związanym z rozwodem

Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców to pierwszy konkretny krok, którego celem jest poprawienie sytuacji rodziny w kryzysie związanym z rozwodem. Pomysłodawcą projektu jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. Do tej nieformalnej inicjatywy dołączyło 9 organizacji pozarządowych oraz prawnicy. Na jej realizację KOPD otrzymał dotację w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Liczba rozwodów w Polsce stale rośnie; skalę zjawiska pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. I tak z rocznika statystycznego za 2019 rok wynika, że sądy orzekły rozwód i separację wobec prawie 63 tys. par. Wśród nich 82 procent wychowywało jedno lub więcej małoletnie dziecko.

A przecież sądowe statystyki nie uwzględniają rozstań w związkach nieformalnych, gdzie – jak wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowuje się już co 4 dziecko w mieście i co 5 na wsi. Również z danych KOPD wynika, że w 2019 roku po pomoc zgłosiło się 40 procent więcej rodzin w ostrym kryzysie rozstania niż miało to miejsce rok wcześniej.

Specyfika polskich rozwodów to wysoki stopień konfliktowości

Trudno dziś znaleźć grupę społeczną, zawodową czy wiekową, której problem rozwodów nie dotyczy; nic dziwnego, że skala zjawiska definiuje rozwody jako problem społeczny.

Zdaniem specjalistów, polskie rozwody charakteryzują się bardzo wysokim stopniem konfliktowości. Powszechne jest zjawisko alienacji rodzicielskiej jak też włączanie dziecka w konflikt dorosłych. Wynika to z braku wiedzy na temat potrzeb i mechanizmów psychologicznych występujących w rodzinach, które się rozpadają, jak też nadużywania rozwiązań prawnych.

Brak systemowej ochrony rodzin i dzieci w kryzysie rozstania

W Polsce nie ma spójnego systemu pomocy rodzinom w rozstaniu. W sposób fragmentaryczny zajmują się tym kuratorzy sądowi, OZSS-y, OPS-y czy placówki edukacyjne. System prawa wciąż opiera się na archaicznym w sposobie rozumienia dobra dziecka Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym pochodzącym z 1964 roku. Archaiczna pozostała też warstwa semantyczna, mówiąca np. o władzy rodzicielskiej i kontaktach.

Prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, do wyrażania swoich uczuć czy życia bez przemocy są w sytuacji konfliktu rozstania notorycznie nadużywane bądź łamane przez dorosłych. Mowa tu zarówno o rodzinie, jak i instytucjach.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w większości państw Europy. Widząc naturalne przemiany i potrzeby rodziny, państwa te wprowadzają je w system pomocy. W Norwegii jest to opieka naprzemienna, w Niemczech adwokatura dziecka, a w Szwecji zrównoważony model rodzicielstwa.

Brak pomocy systemu w doświadczeniu emocjonalnie obciążającym rodziny

Rozwód, zaraz po stracie małżonka, pozostaje wciąż drugim najbardziej stresogennym wydarzeniem w życiu człowieka. Ciężar pomocy rodzinom w kryzysie rozstania pomijanym przez system od zawsze brały na siebie NGO-sy poprzez tzw. działania miękkie. Pomoc ta nie była jednak usystematyzowana i całościowa, co czyniło ją w wielu przypadkach krótkoterminową i mało skuteczną. Była zatem potrzeba uporządkowania, scalenia, wykorzystania dobrych praktyk i stworzenia uniwersalnych standardów pomocy rodzinie w rozstaniu, które uwzględniają współpracę wszystkich służb i instytucji. Efektem tego są stworzone w latach 2018-2019 Standardy. Warto zaznaczyć, że powstały one w wyniku działań oddolnych i nigdy nie uzyskały instytucjonalnego wsparcia państwa.

– W tworzeniu standardów uwzględniony został głos prokuratury, policji, sędziów, biegłych i kuratorów sądowych. Nasze działania natychmiast poparł Rzecznik Praw Obywatelskich – mówi wiceprzewodnicząca KOPD Agata Jarzyna. Podkreśla, że Standardy to pierwszy konkretny krok poprawiający sytuację rodziny w rozstaniu; to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwań rozwiązań wśród specjalistów. Standardy cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, sędziów, itp.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin i dzieci w kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców poprzez promowanie i rozwój Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. W jego ramach powstaje szereg dedykowanych działań, jak na przykład Akademia Dobrego Rozstania, czyli interaktywna platforma edukacyjna dla rodziców w rozstaniu. Trwają prace nad organizacją kampanii społecznej, konferencji i innowacyjnych badań naukowych. Będą szkolenia dla biegłych, nauczycieli, członków i wolontariuszy TKOPD oraz powstanie poradnik dla sędziów. Dla adwokatów stworzony zostanie system certyfikacji „Kancelarii Przyjaznych Dziecku”. Będą opracowane procedury prawne wdrażające standardy. Idea projektu opiera się na nieformalnym partnerstwie Koalicjantów – twórców Standardów.

Działania wokół projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców

Pierwszym z działań jest Akademia Dobrego Rozstania – platforma edukacyjna zarówno dla rodzin w kryzysie rozstania, jak i dla wspierających te rodziny specjalistów. To miejsce promujące dobre standardy, otwarta przestrzeń równościowa dla wszystkich szukających pomocy. Akademia Dobrego Rozstania będzie towarzyszyć rodzinom w procesie rozejścia. Jej zadaniem jest chronić dzieci przed negatywnymi skutkami rozstania i pomagać rodzicom zachować dobre relacje w przyszłości.

Drugie działanie to przygotowanie konferencji naukowej „Razem wobec rozstania”. Będzie to merytoryczna i praktyczna płaszczyzna dialogu prawników, mediatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz wszystkich specjalistów pracujących z

rodzinami i rodzicami w kryzysie rozstaniowym. Bogaty program obejmuje warsztaty, panele dyskusyjne i wykłady polskich oraz zagranicznych ekspertów. Wśród nich wystąpią zajmujący się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej Karen i Nicka Woodall z londyńskiego Family Separation Clinic.

Kolejnym działaniem jest kampania społeczna, prezentująca perspektywę wszystkich członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem optyki dziecka i propagująca zmianę dotychczasowej społecznej narracji o rozstaniu. To propozycja spojrzenia na kryzys rozwodowy jak na etap głęboko transformujący, a nie jedynie destrukcyjny.

Po czwarte powstanie „Kancelaria Przyjazna Dziecku”, czyli akcja skierowana do środowiska adwokatów w celu pozyskania ich dla idei dobrego rozstania rozumianego jako holistyczny proces. „Kancelaria” zajmie się wdrażaniem procedur zawartych w standardach oraz współpracą z mediatorami i psychologami w ramach zapewnienia rodzinom w trakcie rozwodu możliwie największej troski i wsparcia. Najlepsze kancelarie zostaną nagrodzone certyfikatem i objęte systemem rekomendacji.

Po piąte istotne będą działania edukacyjne i wspierające sędziów rodzinnych przez opracowanie i dystrybucję przewodnika: „Jak kierować rodziny do pomocy psychologicznej” oraz broszury pt. „Zalecenia w sprawie wysłuchania dzieci w sprawach cywilnych i rozwodowych”.
Sędziowie dowiedzą się z nich między innymi, jakie są formy terapii dla dzieci i rodziców, kiedy warto zastosować mediację, a kiedy terapię pary oraz jakie są przeciwwskazania do terapii rodzinnej.

Szóste działanie to edukacja biegłych sądowych, w tym Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych poprzez organizację szkolenia: „Alienacja rodzicielska w sytuacji konfliktu rodzicielskiego – diagnoza i praktyka”. Szkolenie poprowadzą diagności i biegli sądowi.

Szczególną ofertą będzie też unikatowe w Polsce szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z londyńskiego Family Separation Clinic, propagujących terapeutyczny model pracy z zaburzeniami więzi występującymi w relacji rodzic – dziecko.

Po siódme zainicjowana zostanie „Szkoła wobec rozstania” – projekt edukacyjny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Jest to ważne, ponieważ w procesie rozstania to szkoła staje się często płaszczyzną pierwszego wsparcia dla dziecka. Od jakości działań wychowawców, nauczycieli i pedagogów zależy zabezpieczenie dobrostanu dziecka w tej trudnej dla rodziny sytuacji. Projekt edukacyjny „Szkoła wobec rozstania” skierowany jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów chcących budować swoją wiedzę i umiejętności, aby lepiej rozumieć i wspierać dziecko w kryzysie rozstania.

Ósme działanie to interdyscyplinarne badania jakościowe analizujące kategorię dobra dziecka i rodziny w sytuacji rozstania. Badaniami zostaną objęci rodzice, specjaliści i pośrednio dzieci. Analiza perspektywy rodziców przeżywających osobiście i interpersonalnie proces rozstania, specjalistów pracujących z nimi i wydających opinię (sędzia, biegły, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, mediator, kurator) oraz próby odczytania perspektywy dziecka

w rozstaniu skupiają proces badań w oparciu o dziecięcą perspektywę przeżywania i adaptacji do sytuacji rozwodowej.

I w końcu po dziewiąte, trwają prace nad „Zbiorem dobrych praktyk i strategii prawnych”, co oznacza wdrażanie standardów chroniących i przywracających dziecku podmiotowość w procedurach sądowych obejmujących m.in. kwestię wysłuchania dziecka, pozyskiwania tez dowodowych czy analizy opinii biegłych.

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.02.2021r. do 31.06.2022 r. Więcej informacji na www.kopd.pl oraz www.standardyrozstania.pl

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając blokadę reklam.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock